Loisto setlementti ry

Loisto setlementti ry

Loisto setlementti (ent. Kalliolan Nuoret ry) on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella. Rakennamme yhteisöjä, johon jokainen saa liittyä omana itsenään.

Loisto setlementti perustaa setlementtiliikkeelle tyypilliseen tapaan toimintansa yhteisöllisyyden voimistavaan vaikutukseen sekä yksilöllisyyden ja moninaisuuden arvostamiseen. Meillä jokainen nuori tulee kohdatuksi ja nähdyksi aidosti omana itsenään.

Perustehtävänämme on sosiaalinen nuorisotyö, joka tarkoittaa lasten ja nuorten sosiaalista vahvistamista ja elämänhallinnan tukemista. Sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyy sekä syrjäytymisen ehkäisyä että korjaavaa sosiaalista työtä. Teemme työtä pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten (0-29-vuotiaat) sekä heidän perheidensä kanssa. Luomme matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa nuoret voivat kohdata toisiaan ja tulla ammatillisesti autetuksi yksilöllisten elämänhaasteidensa kanssa. Tuotamme myös tuottaa sosiaali- ja terveysalan palveluja. Valtakunnalliseen työhömme kuuluu sukupuolisensitiivisen työn verkoston koordinointi sekä Otava- seksuaaliväkivaltatyön kehittämishanke, jota toteutetaan eri  Tyttöjen Taloilla. Kettu pyöräilee

Yhdistyksemme on edelläkävijä sukupuolisensitiivisessä työssä Suomessa. Perustimme Suomen ensimmäinen Tyttöjen Talon Helsinkiin vuonna 1999. Nykyisin toimintamme käsittää Tyttöjen Talojen ja Poiken Talo – toiminnan lisäksi sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä toimintaa laajasti pääkaupunkisudulla. Erityistä kohdennettua toimintaa on esimerkiksi seksuaaliväkivaltatyö ja kunniaan liittyvä väkivaltatyö.

Voit tutustua tarkemmin eri toimintoihimme täältä.

Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys, osallisuus ja yhteisöllisyys.

Sukupuoli on esimerkiksi biologisilta, kehollisilta, kulttuurisilta, sosiaalisilta ja poliittisilta sekä subjektiivisilta merkityksiltään ihmisyytemme osa, joka vaikuttaa meihin voimallisesti. Sukupuoli on yksityistä, henkilökohtaista ja intiimiä samaan aikaan, kun se on myös julkista, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista. Sillä on suuri vaikutus kaikessa siinä, miten tulemme nähdyksi ja kuulluksi, miten tulemme kohdatuiksi ja kohdelluiksi, millaisia mahdollisuuksia meille avautuu ja millaisista mahdollisuuksista tulemme poissuljetuiksi. Sukupuoli värittää kaikkea olemiseemme ja toimimiseemme liittyvää. Toteuttamalla sukupuolisensitiivisyyttä näihin mahdollisuuksiin voidaan merkitsevästi vaikuttaa.

Sukupuolisensitiivisyyden perustana on:

  • Sosiaalinen todellisuus on monimuotoinen
  • Yksilöt ovat ainutlaatuisia ja kompetentteja sosiaalisia toimijoita
  • Sosiaaliset rakenteet ovat olemassa vaikuttaen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla

Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset ihmisen kasvuun ja hyvinvointiin. Se on ennen kaikkea kykyä ja taitoa tiedostaa, ymmärtää ja tunnistaa kriittisesti sukupuoleen liittyvien tekijöiden monitasoiset ja moninaiset vaikutukset yksilössä, yhteisössä ja yhteiskunnassa sekä niiden välisissä suhteissa. Sukupuolisensitiivisyydellä pyritään vahvistamaan jokaisen mahdollisuuksia elää itselleen merkityksellistä elämää yksilön ainutlaatuisuutta kunnioittavalla tavalla. Siinä huomioidaan lisäksi myös sukupuolen moninaisuus ja intersektionaalisuus.

Sukupuolisensitiiivisen ajatteleva työntekijä on herkistynyt ja valpas tarkastelemaan kriittisesti omia arvojaan, käsityksiään ja toimintatapojaan eri näkökulmista. Sukupuolisensitiivisessä työotteessa yhdistyy työntekijän herkkyys sekä kyky ymmärtää sukupuolen sosiaalisesti tuotettu luonne ja se, että sukupuolella on oma merkityksensä osana nuorten kasvua.

Kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa herkkyyttä huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä ja toimia yhdenvertaisuutta edistävästi. Kohdatessa eri kulttuuritaustaisia nuoria, heitä ei nähdä yhtenäisenä ryhmänä vaan yksilöinä, ja huomioidaan että kulttuuri on paljon muutakin kuin etnisyyttä. Kulttuuri merkitsee erilaisia olemisen tapoja, joita määrittelevät muun muassa nuorisokulttuurit, erilaiset elämäntavat, seksuaalinen suuntautuminen tai yhteiskunnallinen osallistuminen. Näillä erilaisilla kulttuureilla saattaa olla erittäin merkittävä rooli nuoren identiteetin muotoutumisessa. Kulttuuritaustamme huolimatta olemme kaikki yksilöitä, ja siihen millaisia olemme vaikuttaa niin ikään esimerkiksi temperamentti ja kokemuksemme elämästä.

Kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen sisältyy olennaisesti työntekijän oman kulttuurin arvojen ja normien tunnistaminen ja reflektoiminen. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote edellyttää työntekijältä oman ajattelun, sukupuolirooleihin ja muiden kulttuurien edustajiin liittyvien käsitysten tiedostamista sekä omaa toimintaa ohjaavien stereotypioiden kriittistä tarkastelua. Itsetuntemusta ja oman sisäisen käsikirjoituksen tuntemista, sekä kehityspsykologian tuntemusta voidaan pitää sukupuolisensitiivisen työntekijän ammatillisena laatutekijänä.

Loisto setlementissä huomioidaan ja arvostetaan sitä, millä tavoin sukupuoli, etninen ja kulttuurinen tausta sekä muut erot muodostuvat osaksi nuorten ryhmään kuulumisen tai siitä poissulkemisen rakentumista. Kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen kuuluu tietoisuus myös omista kulttuurisista lähtökohdista sekä positiivista tai negatiivisista ennakkoluuloista, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti kohtaamisen laatuun ja kulkuun.

Yhteisöllisyys kumpua kokemuksesta kuulua johonkin. Loisto setlementissä mahdollistetaan moninaisten nuorten tasavertainen ja esteetön osallistuminen toimintaan.   Loisto setlementissä yhteisöllisyys tarkoittaa yhteenkuuluvuutta, sosiaalisia suhteita, moninaisuuden arvostamista, toinen toisiltaan oppimista ja vastuuta omasta itsestään ja toisista. Yhteisöllisyys on avointa keskustelua, aitoa kohtaamista ja vastavuoroista jakamista. Yhteisöllisyyden kokemusten kautta kansalaisena olo ja omat osallisuuden kokemukset vahvistuvat ja ihminen ei joudu syrjään. Yhteisöllisyys näkyy ja tuntuu luottamuksena, voimavarana, elämänlaatuna ja hyvinvointina.

Meille osallisuus on suhde. Miten olemme yhdessä toisten kanssa, minkälaisia suhteita muodostamme ja miten nuo suhteet koemme? Yksilön näkökulmasta osallisuus on kuulumista, toimijuutta ja osallistumista sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta; tietoisuutta olevansa osa yhteisöä, toimintaa osana yhteisöä ja kokemusta olevansa osa yhteisöä. Yhteisön näkökulmasta osallisuus on mahdollisuuksia tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi ainutlaatuisena ihmisenä, toimia ja olla merkityksellinen osa yhteisöä. Osallisuus edellyttää sitä, että jokaisella tulee olla todellisia mahdollisuuksia ja valtaa toimia ja vaikuttaa yhteisössä. Tavoitteena osallisuudessa on toisaalta yksilön voimaantuminen ja itsearvostuksensa sekä kykyjensä vahvistuminen ja toisaalta yhteisön vahvistaminen, sen turvallisuutta, kiinteyttä ja toimintakykyä tukemalla.

Käytännössä osallisuus on sitä, että nuoria kuunnellaan, heitä rohkaistaan ilmaisemaan omia näkemyksiään, heidän ainutlaatuisuutensa ja yksilölliset tarpeensa huomioidaan. Nuoret säätelevät itse osallistumisensa intensiteettiä ja heillä on ja he jakavat valtaa ja vastuuta päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä sitä, että heidän merkityksellisyyttään osana yhteisöä tehdään näkyväksi.