Strategia

Loisto <3 strategia

 

Vuonna 2017 Loiston väki pakersi tiiviisti strategian parissa. Pitkällinen työskentely tuotti tulosta ja nyt voimme ylpeänä esitellä uuden strategiamme vuosille 2018-2022. Loisto setlementti ry:n toiminnan ytimessä on sosiaalinen vahvistuminen; tunne kuulumisesta, hyväksytyksi tulemisesta ja kohtaamisesta. Uskomme, että paras tapa edistää sosiaalista vahvistumista on luoda yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja, joissa jokainen voi tulla kohdatuksi ja nähdyksi omana itsenään ja saada apua omiin elämänhaasteisiinsa. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisessä työssä on kyse siitä, että jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi juuri sellaisena kuin on ja elää itselleen merkityksellistä elämää. Kohdatuksi tuleminen toteutuu parhaimmillaan ihmisten välisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa ja yhteisöllisyydellä on tutkitusti ihmiselle monia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Siksi Loisto setlementti ry:n strategian nimenä on #kohtaaminenmuuttaamaailmaa.

Uudelle strategiakaudelle lähdettäessä Suomea leimaa muutokset työelämässä, digitalisoituminen ja teknologisoitumisen nopea kehittyminen, erilaiset demokratiaan liittyvät ilmiöt, kuten eriarvoistuminen ja luottamuspula sekä osallisuuden kokemusten puute ja pikkuhiljaa tapahtuva taloudellinen kasvu. Eriarvoistuminen näkyy ennen kaikkea polarisoitumisena; ne, joilla menee jo ennestään hyvin, menee entistä paremmin ja huono-osaisemmat joutuvat entistä ahtaammalle yhteiskunnan muutosten keskellä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden muuttuminen tuo haasteita myös nuorille löytää palveluiden äärelle. Yhteiskuntamme monikulttuuristuminen jatkuu edelleen.

Loisto setlementti ry:n strategian lähtökohtana on haastaa myös järjestöä itseään uudistumaan, ja laajentamaan toimintaansa siten, että se pystyy entistä paremmin palvelemaan kohderyhmäänsä. Loisto setlementti ry:n tehtävänä on yhä vahvemmin luoda yhteyksiä ihmisten välille, vahvistaa lasten ja nuorten luottamusta sekä omassa arjessaan että yhteiskunnassa ja tuoda palvelut lähelle niitä tarvitsevia.

”Katseella on kaksisuuntainen voima. On yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja tärkeää, että peiliin katsoessa ihminen näkee itsensä ja maailmansa. On olennaista, että jokainen nuori ja aikuinen voisi saada osakseen minuuttaan ja subjektiuttaan rakentavia katseita. Tähän sukupuolisensitiivinen aikuis- ja nuorisotyö voivat antaa tilaisuuksia…” Erja Anttonen (2017)