Siirry sisältöön

Loisto setlementti ry

Sosiaalisen nuorisotyön osaaja

Loisto setlementti ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla. Toimintamme perustuu setlementtiliikkeelle tyypilliseen tapaan yhteisöllisyyden voimistavaan vaikutukseen sekä yksilöllisyyden ja moninaisuuden arvostamiseen. Työmme on sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä. Rakennamme yhteisöjä, johon jokainen saa liittyä omana itsenään. Pyydämme mukaan, kuljemme rinnalla ja luomme nuorelle tilaa loistaa.

Teemme sosiaalista nuorisotyötä, joka tarkoittaa lasten ja nuorten sosiaalista vahvistamista ja elämänhallinnan tukemista. Sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyy sekä syrjäytymisen ehkäisyä että korjaavaa sosiaalista työtä. Teemme työtä pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten (0-29-vuotiaat) ja heidän perheidensä kanssa. Luomme paikkoja, joissa nuoret voivat kohdata toisiaan ja tulla ammatillisesti autetuksi yksilöllisten elämänhaasteidensa kanssa.

Yhdistyksemme on pioneeri sukupuolisensitiivisessä työssä Suomessa. Perustimme Suomen ensimmäisen Tyttöjen Talon Helsinkiin vuonna 1999. Nykyisin toimintamme käsittää Tyttöjen Talojen ja Poikien Talo – toiminnan lisäksi sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä toimintaa laajasti pääkaupunkisudulla. Erityistä kohdennettua toimintaa ovat mm. seksuaaliväkivaltatyö ja kunniakäsityksiin ja -konflikteihin liittyvä työ.

Koordinoimme valtakunnallista sukupuolisensitiivisen työn verkostoa ja olemme aktiivisesti mukana kehittämässä sosiaalista nuorisotyötä monenlaisten eri toimijoiden kanssa. Yhteistyö ja vahva kumppanuus on keskeinen osa toimintaamme ja teemme verkostotyötä nuorisopalveluiden lisäksi Sosiaali- ja terveystoimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja muiden järjestöjen, erityisesti setlementtinuorisojärjestöjen kanssa.

Visiomme on olla luomassa moniäänistä maailmaa, jossa jokainen voi toteutua täydesti

Missiomme on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten vahvistuminen

Arvomme ovat:

  • Yhdenvertaisuus
  • Moninaisuus ja tasa-arvo
  • Luottamus ihmisen voimavaroihin
  • Asettuminen heikommassa asemassa olevan puolelle
  • Yhteisöllisyys
  • Yksilön oikeuksien kunnioittaminen

Voit tutustua tarkemmin toimintaamme täältä.

 

Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys, osallisuus ja yhteisöllisyys.

Sukupuoli on esimerkiksi biologisilta, kehollisilta, kulttuurisilta, sosiaalisilta ja poliittisilta sekä subjektiivisilta merkityksiltään ihmisyytemme osa, joka vaikuttaa meihin voimallisesti. Sukupuoli on yksityistä, henkilökohtaista ja intiimiä samaan aikaan, kun se on myös julkista, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista. Sillä on suuri vaikutus kaikessa siinä, miten tulemme nähdyksi ja kuulluksi, miten tulemme kohdatuiksi ja kohdelluiksi, millaisia mahdollisuuksia meille avautuu ja millaisista mahdollisuuksista tulemme poissuljetuiksi. Sukupuoli värittää kaikkea olemiseemme ja toimimiseemme liittyvää. Toteuttamalla sukupuolisensitiivisyyttä näihin mahdollisuuksiin voidaan merkitsevästi vaikuttaa.

Sukupuolisensitiivisyyden perustana on:

  • Sosiaalinen todellisuus on monimuotoinen
  • Yksilöt ovat ainutlaatuisia ja kompetentteja sosiaalisia toimijoita
  • Sosiaaliset rakenteet ovat olemassa vaikuttaen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla

Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset ihmisen kasvuun ja hyvinvointiin. Se on ennen kaikkea kykyä ja taitoa tiedostaa, ymmärtää ja tunnistaa kriittisesti sukupuoleen liittyvien tekijöiden monitasoiset ja moninaiset vaikutukset yksilössä, yhteisössä ja yhteiskunnassa sekä niiden välisissä suhteissa. Sukupuolisensitiivisyydellä pyritään vahvistamaan jokaisen mahdollisuuksia elää itselleen merkityksellistä elämää yksilön ainutlaatuisuutta kunnioittavalla tavalla. Siinä huomioidaan lisäksi myös sukupuolen moninaisuus ja intersektionaalisuus.

Sukupuolisensitiiivisen ajatteleva työntekijä on herkistynyt ja valpas tarkastelemaan kriittisesti omia arvojaan, käsityksiään ja toimintatapojaan eri näkökulmista. Sukupuolisensitiivisessä työotteessa yhdistyy työntekijän herkkyys sekä kyky ymmärtää sukupuolen sosiaalisesti tuotettu luonne ja se, että sukupuolella on oma merkityksensä osana nuorten kasvua.

Kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa herkkyyttä huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä ja toimia yhdenvertaisuutta edistävästi. Kohdatessa eri kulttuuritaustaisia nuoria, heitä ei nähdä yhtenäisenä ryhmänä vaan yksilöinä, ja huomioidaan että kulttuuri on paljon muutakin kuin etnisyyttä. Kulttuuri merkitsee erilaisia olemisen tapoja, joita määrittelevät muun muassa nuorisokulttuurit, erilaiset elämäntavat, seksuaalinen suuntautuminen tai yhteiskunnallinen osallistuminen. Näillä erilaisilla kulttuureilla saattaa olla erittäin merkittävä rooli nuoren identiteetin muotoutumisessa. Kulttuuritaustamme huolimatta olemme kaikki yksilöitä, ja siihen millaisia olemme vaikuttaa niin ikään esimerkiksi temperamentti ja kokemuksemme elämästä.

Kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen sisältyy olennaisesti työntekijän oman kulttuurin arvojen ja normien tunnistaminen ja reflektoiminen. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote edellyttää työntekijältä oman ajattelun, sukupuolirooleihin ja muiden kulttuurien edustajiin liittyvien käsitysten tiedostamista sekä omaa toimintaa ohjaavien stereotypioiden kriittistä tarkastelua. Itsetuntemusta ja oman sisäisen käsikirjoituksen tuntemista, sekä kehityspsykologian tuntemusta voidaan pitää sukupuolisensitiivisen työntekijän ammatillisena laatutekijänä.

Loisto setlementissä huomioidaan ja arvostetaan sitä, millä tavoin sukupuoli, etninen ja kulttuurinen tausta sekä muut erot muodostuvat osaksi nuorten ryhmään kuulumisen tai siitä poissulkemisen rakentumista. Kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen kuuluu tietoisuus myös omista kulttuurisista lähtökohdista sekä positiivista tai negatiivisista ennakkoluuloista, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti kohtaamisen laatuun ja kulkuun.

Yhteisöllisyys kumpua kokemuksesta kuulua johonkin. Loisto setlementissä mahdollistetaan moninaisten nuorten tasavertainen ja esteetön osallistuminen toimintaan.   Loisto setlementissä yhteisöllisyys tarkoittaa yhteenkuuluvuutta, sosiaalisia suhteita, moninaisuuden arvostamista, toinen toisiltaan oppimista ja vastuuta omasta itsestään ja toisista. Yhteisöllisyys on avointa keskustelua, aitoa kohtaamista ja vastavuoroista jakamista. Yhteisöllisyyden kokemusten kautta kansalaisena olo ja omat osallisuuden kokemukset vahvistuvat ja ihminen ei joudu syrjään. Yhteisöllisyys näkyy ja tuntuu luottamuksena, voimavarana, elämänlaatuna ja hyvinvointina.

Meille osallisuus on suhde. Miten olemme yhdessä toisten kanssa, minkälaisia suhteita muodostamme ja miten nuo suhteet koemme? Yksilön näkökulmasta osallisuus on kuulumista, toimijuutta ja osallistumista sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta; tietoisuutta olevansa osa yhteisöä, toimintaa osana yhteisöä ja kokemusta olevansa osa yhteisöä. Yhteisön näkökulmasta osallisuus on mahdollisuuksia tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi ainutlaatuisena ihmisenä, toimia ja olla merkityksellinen osa yhteisöä. Osallisuus edellyttää sitä, että jokaisella tulee olla todellisia mahdollisuuksia ja valtaa toimia ja vaikuttaa yhteisössä. Tavoitteena osallisuudessa on toisaalta yksilön voimaantuminen ja itsearvostuksensa sekä kykyjensä vahvistuminen ja toisaalta yhteisön vahvistaminen, sen turvallisuutta, kiinteyttä ja toimintakykyä tukemalla.

Käytännössä osallisuus on sitä, että nuoria kuunnellaan, heitä rohkaistaan ilmaisemaan omia näkemyksiään, heidän ainutlaatuisuutensa ja yksilölliset tarpeensa huomioidaan. Nuoret säätelevät itse osallistumisensa intensiteettiä ja heillä on ja he jakavat valtaa ja vastuuta päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä sitä, että heidän merkityksellisyyttään osana yhteisöä tehdään näkyväksi.

 

Strategia

Loisto setlementti ry:n toiminnan ytimessä on sosiaalinen vahvistuminen; tunne kuulumisesta, hyväksytyksi tulemisesta ja kohtaamisesta. Uskomme, että paras tapa edistää sosiaalista vahvistumista on luoda yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja, joissa jokainen voi tulla kohdatuksi ja nähdyksi omana itsenään ja saada apua omiin elämänhaasteisiinsa. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisessä työssä on kyse siitä, että jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi juuri sellaisena kuin on ja elää itselleen merkityksellistä elämää. Kohdatuksi tuleminen toteutuu parhaimmillaan ihmisten välisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa ja yhteisöllisyydellä on tutkitusti ihmiselle monia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Siksi Loisto setlementti ry:n strategian nimenä on #kohtaaminenmuuttaamaailmaa.

Uudelle strategiakaudelle lähdettäessä Suomea leimaa muutokset työelämässä, digitalisoituminen ja teknologisoitumisen nopea kehittyminen, erilaiset demokratiaan liittyvät ilmiöt, kuten eriarvoistuminen ja luottamuspula sekä osallisuuden kokemusten puute ja pikkuhiljaa tapahtuva taloudellinen kasvu. Eriarvoistuminen näkyy ennen kaikkea polarisoitumisena; ne, joilla menee jo ennestään hyvin, menee entistä paremmin ja huono-osaisemmat joutuvat entistä ahtaammalle yhteiskunnan muutosten keskellä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden muuttuminen tuo haasteita myös nuorille löytää palveluiden äärelle. Yhteiskuntamme monikulttuuristuminen jatkuu edelleen.

Loisto setlementti ry:n strategian lähtökohtana on haastaa myös järjestöä itseään uudistumaan, ja laajentamaan toimintaansa siten, että se pystyy entistä paremmin palvelemaan kohderyhmäänsä. Loisto setlementti ry:n tehtävänä on yhä vahvemmin luoda yhteyksiä ihmisten välille, vahvistaa lasten ja nuorten luottamusta sekä omassa arjessaan että yhteiskunnassa ja tuoda palvelut lähelle niitä tarvitsevia.

”Katseella on kaksisuuntainen voima. On yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja tärkeää, että peiliin katsoessa ihminen näkee itsensä ja maailmansa. On olennaista, että jokainen nuori ja aikuinen voisi saada osakseen minuuttaan ja subjektiuttaan rakentavia katseita. Tähän sukupuolisensitiivinen aikuis- ja nuorisotyö voivat antaa tilaisuuksia…” Erja Anttonen (2017)