Tietosuojaseloste Rekrytointi

Päivitetty 25.6.2021
Loisto setlementti ry on sitoutunut suojaamaan toimintaansa osallistuvien henkilöiden yksityisyyttä. Tällä
tietosuojaselosteella haluamme kertoa, mitä tietoja keräämme Loisto setlementin rekrytointiin osallistuvilta henkilöiltä ja miksi näitä tietoja kerätään. Tämä tietosuojaseloste koskettaa kaikkia eri toimintamuotojamme, joita ovat: Espoon ja Helsingin Tyttöjen Talot, Poikien Talo Helsinki, Vantaan Poikien Talo, Itä-Pasilan kulttuurisensitiivinen nuorisotyö, Saunalahden tukiasuntoyhteisö, Kunniakäsityksiin ja -konflikteihin liittyvä työ, Silmu-toiminta, seksuaaliterveystyö, seksuaaliväkivaltatyö, digitaalinen sosiaalinen nuorisotyö sekä kaikki muut toimintamuotojen alaiset vaihtuvat hankkeet sekä projektit. Olemme koko organisaationa sitoutuneet siihen, että toimimme 25.5.2018 voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
  Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii
  Loisto setlementti ry (0432210-3)
  Yhteydenotot tietosuojaa sekä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:
  Loisto setlementti ry
  Hämeentie 13 A,
  00530 Helsinki, loisto@loistosetlementti.fi.
 2. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus – eli miksi keräämme kävijöistämme tietoja?
  Keräämme Loisto setlementti ry:n rekrytointiprosessin yhteydessä hakijoilta tietoja, joita käytetään ammattisuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
 3. Mitä tietoja keräämme
  Keräämme rekrytointiprosessin aikana hakijoista henkilötietoja. Näitä tietoja ovat mm. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä hakijan koulutus- ja työhistoriaan liittyviä tietoja.
 4. Rekisterin tietolähteet – miten keräämme tietoa?
  Keräämme tietoa rekrytointiprosessiin osallistuvilta ihmisiltä itsensä ilmoittamina.
 5. Tietojen luovuttaminen
  Emme luovuta rekrytointiprosessiin osallistuvien henkilöiden tietoja ulkopuolisille.
 6. Henkilötietojen käsittelijät
  Rekrytointiprosessiin osallistuvien henkilötietoja käsittelevät Loisto setlementti ry:n rekrytointeihin osallistuvat työntekijät.
 7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
  Loisto setlementti ry:n työntekijät ovat salassapitovelvollisia. Olemme sitoutuneet noudattamaan erityistä varovaisuutta toiminnassa mukana olevien tietojen keräämisen ja säilyttämisen osalta.
  Keräämiämme henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa tietoturvasuojatussa palvelintilassa, joka on salasanasuojattu ja vain organisaation sisäisessä käytössä. Teemme yhteistyötä palveluntarjoajien kanssa, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Lue lisää: https://www.creamailer.fi/tietosuojaseloste

  Tietojen arkistointi ja hävittäminen
  Henkilötietoja säilytetään vain se tarvittava aika, kuin se rekrytointiprosessin kannalta on tarkoituksellista. Ilman hakijan suostumusta säilyttää yhteystiedot mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten, hävitämme hakijatiedot asianmukaisesti tietosuojajätteenä rekrytointiprosessin päättyessä.
 8. Rekisteröidyn oikeudet
  Sinulla on oikeus:
 • Tarkistaa sinusta kerätyt henkilötiedot
 • Pyytää meitä oikaisemaan tai poistamaan itseäsi koskevia henkilötietoja
 • Tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisena osoitteeseen Loisto setlementti ry, Hämeentie 13 A, 00530 Helsinki. Tietojen tarkistamiseksi sovimme ajan, jolloin voit todistettuasi henkilöllisyytesi nähdä mitä tietoja olemme sinusta keränneet.
  Joidenkin henkilötietojen osalta meillä voi lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Meillä on mm. velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Psykoterapiatyön asiakastietojen säilyttämisen ja poistamisen osalta noudatetaan yleisiä Valviran ohjeita.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.