Perusteet

Sukupuolisensitiivinen
sosiaalinen nuorisotyö

Sukupuolisensitiivisyys on kaiken läpileikkaava toimintafilosofia, joka ulottuu kaikkeen tehtävään työhön niin työyhteisön sisäisessä kuin asiantuntija- ja asiakastyössä.” -Anttonen 2017

Mitä sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyön on?

Sukupuolisensitiivisessä sosiaalisessa nuorisotyössä tiedostetaan, miten sukupuoli ja muut ihmisyyden piirteet vaikuttavat ihmisen kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin; miten ihmisiä kohdataan ja kohdellaan, millaisia mahdollisuuksia heille elämässä avautuu ja millaisista mahdollisuuksista he tulevat poissuljetuiksi.

Sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö on samaan aikaan arvo, asenne sekä ajattelu- ja toimintatapa. Sukupuolisensitiivisessä sosiaalisessa nuorisotyössä toimitaan yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla niiden keskinäiset suhteet huomioiden. Ammatillisena toimintana keskeisiä ominaispiirteitä ovat mm. heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistäminen, yksilöllisten tarpeiden ja yhteisöllisyyden mahdollisuuksien huomiointi, kontekstuaalisuus, kokonaisvaltaisuus, turvallisempi tila, dialogisuus, osallisuus ja matalakynnyksisyys sekä vapaaehtoisuus.

Ammatillisesti sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyön on luonteeltaan alati kehittyvää, jossa teoria, käytäntö ja toiminnan kriittinen reflektio muodostavat erottamattoman kokonaisuuden. Sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön toimijan kompetenssi rakentuu eettisestä, reflektiivisestä, teoreettisesta ja käytännöllisestä osaamisesta. 


Sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö voidaan kiteyttäen määritellä seuraavasti

 • Herkkyyttä tiedostaa, tunnistaa ja tunnustaa sukupuolisuuden vaikutuksia yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla ja niiden välisissä suhteissa.
 • Havaittujen ja tunnistettujen ilmiöiden kriittistä pohdintaa ja näkyväksi tekemistä.
 • Subjektiuden ja toimijuuden dialogista vahvistamista.

Sukupuolisensitiivisyydestä

Sukupuolisensitiivisyydelle läheisiä käsitteitä ovat muun muassa sukupuolitietoisuus, tasa-arvokasvatus, normitietoisuus ja -kriittisyys sekä moninaisuuskasvatus. Intersektionaalisuuden* huomioivassa sukupuolisensitiivisessä sosiaalisessa nuorisotyössä pyritään dialogisen toiminnan keinoin edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla.

Sukupuolisensitiivisellä sosiaalisella nuorisotyöllä ei ole yhtä yhtenäistä taustateoriaa. Sosiaalipedagogiikka tarjoaa kuitenkin hyvän kehyksen hahmottaa sukupuolisensitiivisyyden ja sosiaalisen nuorisotyön keskeisiä toimintaperiaatteita ja yleisiä tavoitteita. Sosiaalipedagogiikan lisäksi kriittinen, feministinen ja positiivinen pedagogiikka vahvistavat omilla näkökulmillaan sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön teoreettista taustaa ja ammatillisen toiminnan perusteita (Anttonen 2017; Feministisen pedagogiikan ABC 2018; Freire 1968; hooks 1994; Nivala & Ryynänen 2019; Seligman 2011.) Sosiaalisen nuorisotyön lisäksi viitekehystä sovelletaan myös muissa kasvatus-, nuoriso-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan työ- ja toimintamuodoissa.  

*Intersektionaalisuus = Eri ihmisyyden piirteiden (sukupuolisuus, seksuaalisuus, etninen tausta, ikä, sosioekonominen asema, vamma…) ja niiden yhteisvaikutusten tiedostaminen (Käsikirja sukupuoleen 2015).

Mitä sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö ei ole?

 • Sukupuolineutraalia toimintaa, jossa sukupuoli pyritään joko häivyttämään tai sitä ei huomioida lainkaan.
 • Toimintaa ainoastaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kanssa. Sukupuolisensitiivisyys kuuluu kaikille sukupuolivähemmistöjen kysymykset sisältäen.
 • Yhtä kuin moninaisuuden huomioiva sukupuolen mukaan kohdennettu toiminta, joka on yksi vaikuttavista sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön toimintamuodoista.
 • Asiantuntijalähtöistä ja autoritääristä identiteettipoliittista toimintaa.

 


Mihin sukupuolisensitiivisellä sosiaalisella nuorisotyöllä pyritään?

Yleisinä tavoitteina ovat kasvurauhan mahdollistaminen, yksilön ja yhteisöjen mahdollisuuksien rikastuttaminen, subjektiuden ja toimijuuden vahvistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Sukupuolisensitiivisellä sosiaalisella nuorisotyöllä osallistutaan rakentamaan tasa-arvoista, yhdenvertaista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maailmaa, jossa jokainen voi sukupuolesta tai muista ihmisyyden piirteistä riippumatta:

 • Kokea ja ilmaista itseään omaa ainutlaatuisuutta kunnioittavalla tavalla.
 • Kasvaa persoonana omilla ehdoillaan.
 • Toteutua täydesti omassa potentiaalissaan.
 • Tulla kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.
 • Kokea kuuluvansa ja olevansa osa itselle tärkeitä yhteisöjä.
 • Kokea itsensä merkitykselliseksi.
 • Kyetä elämään elämäänsä itselle merkityksellisellä tavalla.

 


Sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön ammatillisen onnistuneisuuden kriteerit

 • Henkilökohtainen sitoutuneisuus pyrkimykseen olla emansipatorinen sukupuolisensitiivinen toimija.
 • Oman kasvun edistäminen itsetuntemusta syventämällä.
 • Sosiaalisen todellisuuden vaikutusten tiedostaminen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla.
 • Tietoisuus yksilöllisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutuksesta omassa toiminnassa: Miten yhteiskunta elää ja vaikuttaa minussa?
 • Kontekstilähtöisyys: Toimintani määräytyy kussakin hetkessä rakentuvat olosuhteet huomioiden.
 • Dialogisuus kommunikaationa, taitona, suhteena ja työotteena
 • Sukupuolisensitiivisyyttä ja dialogisuutta tukeva johtamis- ja yhteisökulttuuri

Tutustu ammatillisen toiminnan eri muotoihin täältä!