Taide astuu Tyttöjen Talon arkeen

Taide astuu Tyttöjen Talon arkeen

Taide ja kulttuuri kuuluvat kaikille. Tämä oikeus on turvattu YK:n ihmisoikeus julistuksessa (1948), jossa määritellään kulttuuristen oikeuksien kuuluminen kaikille.  Taide on vapaa luova tila, jossa voimme toteuttaa ja tutkia itseämme ja maailmaa, johon liitymme. Taiteen tekemisen ja kokemisen mahdollisuuksia voidaan aktiivisesti lisätä myös taideinstituutioiden, teattereiden ja museoiden ulkopuolella. Kulttuurisen demokratian keskiössä onkin yksilön toimijuuden vahvistuminen osana taidetoimintaa, jolloin katsoja, kuuntelija tai lukija osallistuu luovan toiminnan osa-alueille myös tekijänä (Nivala & Ryynänen 2019, 214). Taiteen nivoutuminen arkisiin ympäristöihin tuo taiteen mahdollisuudet osallistumisen näkökulmasta matalalle kynnykselle. Arkeen kytkeytyvän taiteen tekemisen tiloja luodessa voidaan vahvistaa yksilön vapautta, osallisuutta ja toimijuutta omassa elämässä.

Todellisuusväsäily

Helsingin Tyttöjen Talolla järjestettiin kesällä 2022 Taide astuu arkeen -työpajakokonaisuus, jossa osallistujat pääsivät kokeilemaan arkeen kytkeytyvää taidemuotoa nk. todellisuusväsäilyä. Työpajakokonaisuus oli osa kulttuurialan ylemmän AMK-tutkinnon, kulttuurihyvinvoinnin koulutuksen, opinnäytetyöprosessia, joka on julkaistu loppuvuodesta 2022 otsikolla Taiteen arkiset väliintulot — Toimijuutta taiteen interventioiden mahdollistamana. Työpajat toimivat arkeen kytkeytyvän taiteen kehittämisen alustana ja osallistujilla oli aktiivinen rooli taidetta ja arkea yhdistävien menetelmien tarkastelussa.

Todellisuusväsäily on Oona Tikkaojan (2021) nimeämä termi arkeen kytkeytyvien taidetekojen, taideinterventioiden ja taidehavaintojen kuvaamiseksi. Todellisuusväsäily (englanniksi reality tinkering) on bricolagen muoto ja menetelmä, joka tarkoittaa prosessia tai tekniikkaa, jossa yhdistellään saatavilla olevia asioita ja materiaalia vapaasti ja luovasti. Todellisuusväsäily perustuu ajatukseen, jossa ympäristöä tarkastellaan bricolagena. Tällöin ympärillämme avautuu loputon materiaalivarasto ja erilaisten yhdistelmien runsaus. Todellisuusväsäily avaa mahdollisuuden yhdistellä asioita ja esineitä luovasti ja epätyypillisesti omassa arkisessa ympäristössämme. Todellisuusväsäily voi toimia kehyksenä erityisille ja poikkeuksellisille havainnoille, jotka inspiroivat toimimaan uudella tavalla omassa arjessa.

Arjen tarkastelua uudesta näkökulmasta

Helsingin Tyttöjen Talolla järjestetyissä Taide astuu arkeen -kehittämistyöpajoissa todellisuusväsäilyä ja taidetta lähestyttiin 1. toisin katsomisen 2. toisin kokemisen ja 3. toisin tekemisen näkökulmista. Nämä otsikot ohjasivat kehittäjäryhmää tarkentamaan huomiota ympärillä oleviin kiinnostaviin yksityiskohtiin, kokemaan ympäröivää maailmaa uudella tavalla ja lopulta toimimaan siinä toisin. Arjen tarkastelu uudesta näkökulmasta voi rohkaista toteuttamaan omannäköistä elämää.

[Mitä todellisuusväsäily voisi tuoda omaan arkeen?]  ”Uskallusta olla oma ainutlaatuinen ja erilainen itsensä. Uskaltaa erottua joukosta.”  (Taide astuu arkeen -työpajan osallistuja)

Yhteiskunnallisella tasolla pienten tekojen ja taidetoiminnan vaikutus voi kertautua yksilön valintojen ja vapauden vahvistumisen myötä. Todellisuusväsäilyn merkitykset hyvinvoinnin näkökulmasta nojaavat yksilölliseen inspiroitumiseen, toimijuuteen ja vapauteen. Ajattelun ja toiminnan vapaus ovat keskeisessä roolissa, kun puhumme yksilön tai yhteiskunnan mahdollisuuksista muuttua ja muuntautua. Todellisuusväsäily on menetelmä, joka edistää herkkyyttä ottaa osaa ympäröivään maailmaan omalla ainutlaatuisella ja arvostavalla tavalla, havainnoida sitä, tulla tietoiseksi sen tarjoamista mahdollisuuksista ja rohkaista toimimaan tarvittaessa toisin.

”Sain ryhmästä paljon pohdinnanaiheita, iloa, inspiroitumista ja rauhaa elämääni ja arkeeni. Koin ja opin uusia ajattelu- ja lähestymistapoja taiteeseen ylipäänsä ja erityisesti arkeen, mikä ilahdutti sisintäni. Huomasin ottaneeni ryhmässä koettuja asioita ja näkökulmia omaan arkeeni. Ryhmässä käynti ja aiheet auttoivat minua luovimaan omassa elämässäni kohti minusta hyvältä tuntuvia asioita, tekoja ja valintoja. Odotin ryhmäkertoja innolla. Ilmapiiri oli avoin iloinen, lempeä, kunnioittava sekä jokaista kannustava omalla taiteen polullaan. Ryhmä edisti kokonaisvaltaisesti hyvinvointiani ja sai minut innostumaan taiteesta entistä enemmän.” (Taide astuu arkeen -työpajan osallistuja)

Kirjoittaja: Anniina Väisänen/Helsingin Tyttöjen Talon ohjaaja

 

Taiteen arkiset väliintulot — Toimijuutta taiteen interventioiden mahdollistamana opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022121127853

 

Lähteet:

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka — Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus.

Tikkaoja, O. 2020. Reality Tinkering. An Artistic Approach to the Abundance of the Familiar. Väitöskirja. Median laitos. Aalto-Yliopiston julkaisuja: 12/2021 Helsinki: Aalto-yliopisto.https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/102627/isbn9789526402543.pdf?sequence=1&isAllowed=y

YK 1948. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Ihmisoikeusliitto. Viitattu 9.5.2022. https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksienjulistus/